สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ  ร้านค้า  ร้านอาหาร แผงลอย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ