มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเทศบาล | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเทศบาล

ขอขอบพระคุณท่าน สส.ประภูศักดิ์ จินตะเวช สส.เขต 9 อุบลราชธานี ให้เกียรติมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเทศบ่าลตำบลนาจะหลวย ประจำจุดคัดกรองทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย รวมทั้งร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาจะหลวย