ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)