ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564