ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564