ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด --> ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562