ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง/ทต.นาจะหลวย หมายเลขโทรศัพท์ 045-953-308