ซ่อมแซมถนน | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ซ่อมแซมถนน

วันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม 2563   กองช่างเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้ซ่อมแซมถนนห้วยโลก 1 และถนนพลาญแก้ว ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  เพื่อให้ประชาชนสัญจรมาได้สะดวกและปลอดภัย