การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจะหลวย | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ข่าว เทศบาลตำบลนาจะหลวย

เรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖

.............................................................

เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์          ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 250๖) ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยตามทะเบียนบ้าน

๓. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 256๖         (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 250๖)

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

บุคคลตาม  (ก)  (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง  ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 

ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่          เดือนตุลาคม 256๔ ถึง เดือนพฤศจิกายน 256๔ และ เดือนมกราคม 256๕ ถึง เดือนกันยายน 256๕    ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  ที่สำนักงานเทศบาล      ตำบลนาจะหลวย  ในวันและเวลาราชการ

 *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่***  

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย  โทร 063 – 2945465

                                                             

                                                              เทศบาลตำบลนาจะหลวย

                                                               วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

เอกสารดสงน์โหลด -->