สำนักงานปลัด | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

สำนักงานปลัด

ข้าราชการฝ่ายประจำ

สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร

ปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัด

นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชัยศักดิ์  กองแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  โคตทอง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางกมลวรรณ  อนุรักษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.ส.อ.ณรงค์  กะตะศิบา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

พ.จ.อ.ยุทธพล  ผลพันธิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายประเวช  วงษ์ไทย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน