สมาชิกสภาเทศบาล | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ คำผาลา

ประธานสภาเทศบาล
085-015-2233

นายพา สุทนัง

รองประธานสภาเทศบาล
098-186-8397

นายสมศักดิ์ อาจอ่อนศรี

เลขานุการสภาเทศบาล
088-075-1215

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุทัย ประนันท์
085-117-7258

นายบุญชู นามโล
082-361-7175

นายอ่อนศรี พวงลาภ
088-473-7878

นายสุมล ผาดี
081-360-8825

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมงคล ชนะขันธ์
086-870-8191

นายไชยวัฒน์ ใสดี
085-104-7508

นายรัฐพงษ์ สำราญรื่น
061-942-2777

นายสมศรี ระอองศรี
094-971-7021

นายเอกชัย พวงจำปา
062-011-4757