สภาพทั่วไป | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัญฐาน เทศบาลตำบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ดอนเหมาะกับการตั้งชุมชน  มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 623.2 ฟุต

แหล่งน้ำที่สำคัญ

เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพื้นที่ชลประทานได้แก่ ลำน้ำห้วยโลก ลำน้ำห้วยซัน และลำน้ำร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประชากร        

ประชากรทั้งสิ้น 7,385 คน

แยกเป็น

ชาย 3,721  คน

หญิง 3,664  คน

จำนวนครัวเรือน 2,552  ครัวเรือน

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

 1. โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง อุปถัมภ์) (ระดับประถมศึกษา)
 2. โรงเรียนนาจะหลวย  (ระดับมัธยมศึกษา)
 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาจะหลวย
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรหม1
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรหม2
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง

ศาสนสถาน

 1. วัดทองมาวนาราม  ชุมชน  ห้วยซันใต้
 2. วัดศรีพรหม  ชุมชน  ศรีพรหม
 3. วัดภูพลาญแก้ว  ชุมชน ห้วยโลก
 4. วัดป่านาจะหลวย  ชุมชน  หลักเมือง
 5. วัดป่าโนนนิเวศน์ ชุมชน  ห้วยซันเหนือ
 6. วัดภูพลาญสูง  ชุมชน  หลักเมือง

การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2

 ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน

เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่ ชุมชนศรีพรหม ชุมชนกลางเมือง ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน)

มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน

โครงสร้างทางการเมือง

โครงสร้างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น

ฝ่ายการเมือง มีบุคลากรทั้งสิ้น 17  คน ดังต่อไปนี้

-  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  2  คน

-  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย จำนวน  12คน