คณะผู้บริหาร | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

คณะผู้บริหาร

นายเสนีย์ จำปาเทศ

นายกเทศมนตรี
081-070-2894

นายสงัดชัย ระวิเวช

รองนายกเทศมนตรี
087-959-6480

นายสมบูรณ์ ลุนประจักร

รองนายกเทศมนตรี
087-445-0335

นางหนูพิศ ตำบลนาะสิงห์แก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรี
085-419-3145

นายบุญศรี ขันคูณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
084-342-6693