กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอภิรัตน์ จดจำ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางณภัสนันท์ บุษบิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญนางนุสบา กิ่มเกลี้ยง
เจ้าพนักงานสาธารสุุขปฎิบัติ