กองคลัง | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

กองคลัง

 

กองคลัง

นางนันทวรรณ โวหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธิติกานต์ นนท์พรมมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ