กองการศึกษา | สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

กองการศึกษา


นางสาวเยาวลกษ์ แก้วลึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวณัฐชยาพร ทองคำบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางกรรณิการ์ สาระมูล
ครู คศ.1


นางอำไพ สิมมา
ครู คศ.1


นางสาวสาวรีย์ เตชะคำภู
ครู คศ.1


นางสาวพัชรินทร์ แก้วพวง
ครู คศ.1


นางสาวสุรีพร บุญคง
ครู คศ.1


นางนฤมล สำราญร่ื่น
ครู คศ.1


นางสาวเนืองนิตย์ ศรีหันต์
ครู คศ.1